În atenția membrilor Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

15. februarie 2016 | De | Categorie: Recomandari

CONVOCATOR:

În raport de situaţia financiară deficitară a asociaţiei, de  stadiul soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor competente, de prevederile Statutului Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (art.17, 18,19, 20 din Statutul U.S.R., legal înregistrat, în 2005, prin Încheierea Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti din 15.04.2005) și ale OUG 26/2000, ale Regulamentului din 26/04/2000, privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, de faptul că din 1998 U.S.R. nu a mai înscris organe de conducere în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, prin prezenta,Comitetul de Inițiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociației Uniunea Scriitorilor din România convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor asociației, care va avea loc în data de 18.03.2016, ora  09:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din Bucureşti, Calea Victoriei, nr.88, sector 1, Bucureşti.
Conform prevederilor OUG 26/2000 şi prevederilor Statutului U.S.R. legal adoptat şi înregistrat în 2005, în cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar (precizat de art. 20 din Statut),Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată pentru data de 19.03.2016, ora 10:00, cu aceeași ordine de zi, în  în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu, nr. 62, sector.2. 
Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA are drept scop respectarea legalităţii şi a prevederilor OUG 26/2000, precum şi înscrierea de modificări în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
 
Ordinea de zi şi procedura  Adunării Generale Extraordinare:
– Deschiderea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare de către preşedintele ad interim al Comitetului de Iniţiativă;
-Constatarea situaţiei cvorumului de membri USR necesar întrunirii şi desfăşurării lucrărilor Adunării Generale Extraordinare;
-Validarea componenţei şi a funcţionării Comitetului de Iniţiativă şi a Secretariatului  Adunării Generale Extraordinare. Alegerea din cadrul acestui Comitet de Iniţiativă a unui preşedinte de şedinţă a Adunării Generale Extraordinare prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi;
-Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare USR şi validarea Secretariatului în vederea redactării  Procesului-Verbal al Adunării Generale Extraordinare; aprobarea prin vot a publicării Procesului-Verbal al Adunării Generale Extraordinare pe pagina web www.alegeriusr.ro ;
-Raportul Comisiei de Iniţiativă privind validarea propunerilor de candidatură (conform art.17.5 din Statut care prevede că “Preşedintele Uniunii şi Vicepreşedintele, precum şi Preşedinţii filialelor nu pot îndeplini decât două mandate consecutive”,  coroborat cu Deciza nr.10 din 18 iunie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care precizează: “Prezentarea certificatelor de cazier fiscal este obligatorie în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice déjà înregistrate”, decizie obligatorie, potrivit art.330*7 alin 4 din Codul de procedură civilă.) şi votul acordat acestui Raport, precum şi a buletinelor de vot;
-Desemnarea prin vot a membrilor Comisiei de Centralizare şi Numărare a Voturilor pentru adoptarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare;
-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind actualizarea Statutului Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, conform OUG 26/2000;
-Adoptarea prin vot a siglei şi logo-ului Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA;
-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind alegerea Preşedintelui Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (conform art. 17.5 din Statut);
-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind alegerea Comitetului Director al Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (conform art. 17.4 şi art.31 din Statut – “Comitetul Director este compus din 11 membri, inclusiv preşedintele Uniunii”); pentru cele 10 locuri alocate Comitetului Director al U.S.R., buletinul de vot va cuprinde şi funcţiile de Vicepreşedinte şi Secretar al U.S.R.;
-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (conform art. 17.4 din Statut);
-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind modificarea listei de asociaţi/fondatori a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (conform art. 17.4 din Statut);
-Stabilirea şi  adoptarea unui plan de măsuri organizatorice şi financiare pentru evitarea colapsului financiar  şi pentru asigurarea accesului transparent şi democratic al membrilor USR la resursele financiare ale asociaţiei:
-Diverse;
-Închiderea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.
 
Conform art. 17.4 şi 17.5 din Statut, înscrierile de candidaturi (cu semnătură) pentru funcţia de Preşedinte, precum şi cele pentru Comitetul Director al U.S.R. se vor trimite pe adresa de emailoffice@alegeriusr.ro, în atenţia Comitetului de Iniţiativă, până cel târziu la data de 14 martie 2016, ora 16.00. Candidaţii trebuie să depună electronic  o cerere de înscriere pentru funcţiile care vor fi alese de către Adunarea Generală Extraordinară, un program electoral pentru cei care vizează funcţia de Preşedinte, certificatul de cazier fiscal (conform Deciziei nr.10 din 2012 a ÎCCJ), precum şi declaraţia pe propria răspundere că nu a făcut poliţie politică şi nu are cazier judiciar . Mai multe informaţii despre înscrierea candidaturilor puteţi găsi la adresa web: www.alegeriusr.ro . 
 
Comitetul de Iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
 
2.
Cerere de înscriere în alegerile Adunării Generale Extraordinare a Uniunii Scriitorilor din România, 18-19 martie 2016
 
Subsemnatul (a)___________________________________________, membru al Uniunii Scriitorilor din România, legitimat cu B.I./C.I. Seria _______Nr. _______________, CNP______________________, solicit prin prezenta înscrierea în competiţia electorală pentru funcţia de Preşedinte/Vicepreşedinte/Membru în Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. Depun prezentei cereri certificatul de cazier fiscal (conform Deciziei nr.10 din 2012 a ÎCCJ) şi declaraţia pe propria răspundere că nu am făcut poliţie politică şi nu am cazier judiciar.
 
Data:
Semnătura:
 
 
3.
 
Declaraţie
 
Subsemnatul (a)___________________________________________, membru al Uniunii Scriitorilor din România, legitimat cu B.I./C.I. Seria _______Nr. _______________, CNP______________________, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege, şi că nu am antecedente penale.
Data:
Semnătura:
usr_in _registrul-special-al-asociatiilor-si-fundatiilor

Comentariile au fost inchise!